സമത്വമെന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയില്‍
നമുക്കു സ്വപ്നമൊന്നു തന്നെ അന്നു മിന്നു മെന്നുമെ
Tuesday, August 3, 2010

കൈ വെട്ടിയത് തെറ്റ് . . . തല വെട്ടന്നമായിരുന്നു...

Followers