സമത്വമെന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയില്‍
നമുക്കു സ്വപ്നമൊന്നു തന്നെ അന്നു മിന്നു മെന്നുമെ
Friday, November 14, 2008

കണ്ണ് കണ്ണില്‍ കൊണ്ട നിമിഷം മുതല്‍

No comments:

Followers