സമത്വമെന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയില്‍
നമുക്കു സ്വപ്നമൊന്നു തന്നെ അന്നു മിന്നു മെന്നുമെ
Wednesday, December 16, 2009

ഗ്രാമത്തിലാവട്ടെ
by C. Kaliyampuzha

No comments:

Followers