സമത്വമെന്നൊരാശയം മരിക്കുകില്ല ഭൂമിയില്‍
നമുക്കു സ്വപ്നമൊന്നു തന്നെ അന്നു മിന്നു മെന്നുമെ
Monday, June 7, 2010

ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പത്രം മലയാളത്തില്‍


ഭീകരരെ പോരാളികളായി കാണുന്നതു ആരുടെ അജണ്ട ?
രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ജീവന്‍ ബലി കൊടുത്തവരെ അപമാനിച്ചിട്ടും ഈ പത്രങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

Followers